Hravá slovenčina a matematika


Mgr. Monika Rovňáková
 
Vyučujúca krúžku

____________________________________________________

Charakteristika krúžku
Záujmový krúžok Hravá slovenčina sa zameriava na rozvoj čitateľskej gramotnosti a prehlbovanie vedomostí a zručností, ktoré žiaci nadobúdajú štúdiom v predmete slovenský jazyk. Krúžok je vedený hravou formou a sústreďuje sa na pomoc žiakom s preklenutím problémových oblastí učiva v predmete slovenský jazyk. Záujmový krúžok sa snaží pomáhať žiakom osvojovať  upevňovať si nielen učivo, ale hravými metódami a formami vyučovania u nich budovať záujem o predmet, zvyšovanie sebavedomia a prehlbovania svojich zručností. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka záujmového krúžku – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, k vybraným problémovým oblastiam v rámci štúdia jazyka a i.
Učebný predmet matematika je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Krúžok Hravá matematika, ktorý priamo nadväzuje na obsah povinného predmetu, sa snaží prehĺbiť získané vedomosti a zručnosti žiakov hravou a nenásilnou formou, ktorá žiakov nezaťaží, ale naopak, prinesie im dobrý pocit z nových vedomostí a odstráni pocity strachu a neistoty z nového učiva.

____________________________________________________

Termín
Utorok 13:00 – 14:00