Krúžok pohybových aktivít


Mgr. Katarína Kristofčáková

Vyučujúca krúžku


Charakteristika záujmového krúžku

Záujmový útvar Pohybový krúžok sa zameriava na rozvoj psychomotorických zručností žiakov a to ich prepájaním s afektívnymi oblasťami výchovy žiakov, ich vedenia k osvojovaniu si pohybových zručností a tiež oceňovaniu potreby pohybu v živote človeka a dieťaťa. Okrem prehlbovania a skvalitňovania získaných pohybových zručností sa záujmový útvar snaží viesť deti a žiakov k prehlbovaniu pozitívnych postojov k pohybu, športom, atletike i gymnastike.
_______________________________________

Základné informácie
Cieľom vyučovania záujmového útvaru je viesť žiakov k získavaniu a upevňovaniu si pozitívnych postojov k pohybu a športu, oceňovaniu ich významu pre život a zdravie človeka. Záujmový útvar priamo nadväzuje na učivo po výkonovej a obsahovej stránke povinného predmetu telesná výchova.
_______________________________________

Miesto konania

Telocvičňa, Sklenárova 1
_______________________________________

Čas konania

Piatok 13:30 – 14:30
_______________________________________

Čo budú žiaci potrebovať

Športové oblečenie, športovú obuv a dobrú náladu.