Náboženstvo


__________________________________________

Charakteristika záujmového krúžku

Záujmový útvar Náboženstvo prebieha v Súkromnej základnej škole, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava pod vedením zástupcu Rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý sa so žiakmi 1. a 2. stupňa Súkromnej základnej školy venuje v neformálnom prostredí popoludňajšieho krúžku témam vymedzovaným v osnovách náboženskej výchovy/náboženstva pre žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Žiaci školy sú v popoludňajších hodinách vzdelávaní v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne.
__________________________________________

Základné informácie

Žiaci sa v popoludňajších hodinách hravými didaktickými aktivitami a hrami zoznamujú so všetkými stránkami katolíckej viery v rozsahu prípravy na 1. sväté prijímanie a prípravu na  birmovanie. Medzi inými sa zoznamujú so základnými piliermi katolíckej cirkvi, svätou knihou, sviatosťami, zvykmi a tradíciami, ich odlišnosťami v jednotlivých krajinách vyplývajúcimi z kultúry danej krajiny, no s dôrazom kladeným na Slovensko.
__________________________________________

Termín 

Streda 14:00 – 15:00