Mladý Einstein

__________________________________________________________________

Charakteristika krúžku
Deti sa na krúžku zoznámia s tajomstvami prírody, samy si vyskúšajú prácu s laboratórnymi pomôckami a zabavia sa pri vedeckých pokusoch. Hravou formou deti pripravíme na prírodopis, chémiu, fyziku a zemepis.

__________________________________________________________________

Termín
Informácie o čase konania krúžku sú uvedené v HARMONOGRAME KRÚŽKOV.

__________________________________________________________________