Školné 2020/2021

Finančné podmienky štúdia

Zápisné, školné a SŠKD *
1. dieťa 2. dieťa 3. dieťa Vysvetlivky
 Zápisné  450 € 250 € 150 € Zápisné sa platí jednorázovo po zápise dieťaťa do školy.
 Školné  250 €  200 € 150 € Školné sa uhrádza mesačne po celú dobu štúdia, resp. ročne pred nástupom
do školy (a následne každý nový školský rok).
 SŠKD 100 € 100 € 100 € Príspevok sa platí mesačne (10 mesiacov v roku, bez obdobia prázdnin),resp. ročne pred nástupom do školy a následne ročne na každý nový školský rok.
SŠKD
rozšírené
jazykové
vyučovanie
50 € 50 € 50 € Vzťahuje sa len na pobyt žiaka v jazykovej triede
po dobu stanovenú v Zmluve o štúdiu.
Príspevky spojené s asistentom učiteľa
1 vyučovacia hodina denne 100 €
2 vyučovacie hodiny denne 200 €
3 vyučovacie hodiny denne 300 €
4 vyučovacie hodiny denne 400 €
5 vyučovacích hodín denne 500 €
celodenná asistencia
od 08:00 do 13:00 hod.
650 € **
celodenná asistencia vrátane SŠKD
max. do 14:30 hod
900 € **
Logopedická starostlivosť, terapie a záujmové krúžky
Logopedická starostlivosť 15 € / 30 minút
EEG Biofeedback 20 € / 60 minút
KUPOZ, KUPREV, Muzikoterapia, Arteterapia, Terapia hrou a iné 20 € / 60 minút
Záujmové krúžky základná cena 15 € / mesiac
po predložení platného vzdelávacieho poukazu 12 € / mesiac
Poplatky za mimoriadne skúšky (komisionálne, opravné alebo prestupové skúšky)
1 predmet 40 €
2 predmety 80 €
3 predmety 120 €
viac predmetov 180 €


Vysvetlivky

* Stanovená mesačná výška poplatku v sebe zahŕňa:

 • vzdelávanie v menšom triednom kolektíve
 • individuálnu spoluprácu s rodičmi formou osobných stretnutí, telefonickej a mailovej komunikácie
 • diferencovanie vyučovania s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní
 • variabilitu v rozvrhu hodín prostredníctvom disponibilných hodín – rozšírené vyučovanie slovenského jazyka, matematiky a cudzieho jazyka
 • vyučovanie bez strachu a stresu, v priateľskej atmosfére
 • výchova modernými prístupmi
 • súkromný školský klub detí je otvorený od 7:00 do 7:45 v ranných hodinách a od 13:30 do 17:00 v poobedných hodinách
 • v rámci súkromného školského klubu detí sa uskutočňujú poobedné voľnočasové krúžky každoročne organizované podľa záujmu rodičov
 • prácu s preventívnym programom Druhý krok , ktorý je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí
 • každodennú individuálnu prácu školských psychológov a špeciálnych pedagógov
 • priebežnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku
 • spracovanie integračnej zložky
 • logopedické služby a vyučovanie s asistentom učiteľa je nad rámec služieb – za príplatok

** Poplatok zahŕňa náklady na stravovanie prideleného asistenta.