O triede 0.A

Mgr. Lívia Pavlíková
Triedna učiteľka

 

V nultom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • Individuálny prístup ku každému dieťaťu
  • Školského psychológa v triede
  • Dieťaťu sú ponúknuté hranice, istoty a záujem
  • Prácu so šlabikárom “Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina”
  • Prácu s programom Druhý krok
  • Rozvoj každodenných praktických zručností
  • Rozvoj kognitívnych schopností (pamäť, pozornosť, predmatematické predstavy, orientácia v priestore, sluchová percepcia, vizuálna percepcia…)
  • Veľký výber mimoškolských aktivít
  • Prirodzený prechod medzi materskou školou a prvým ročníkom základnej školy
  • Priestor na voľnú hru