Predmety

Zoznam predmetov žiakov 0.A

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Rozvíjanie komunikačných schopností  9
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv 4
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova 4
Hudobno – pohybová výchova 3
Pracovná výchova 3
Telesná výchova 2