Predmety

Zoznam predmetov žiakov 2.A

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra  9
Matematika 4
Etická výchova 1
Telesná výchova 2
Výtvarná výchova 2
Hudobná výchova 1
Prvouka 2
Anglický jazyk 2
Triednická hodina 1