O triede 2.B

Mgr. Paulína Zolnianska 
Triedna učiteľka

Mgr. Lívia Pavlíková
Školská psychologička

 

V druhom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • Využitie relaxačných a uvoľňujúcich techník na odbúravanie stresu u žiakov
 • Využitie muzikoterapie ako formy relaxácie
 • Modifikáciu učiva pre žiakov so ŠVVP
 • Využitie čítacieho okienka pri práci žiakov so špecifickými poruchami učenia
 • Podnecovanie pozitívneho správania prostredníctvom tzv. zošitu na správanie
 • Individuálny prístup k žiakom
 • Prácu s programom Druhý krok
 • Každodennú komunikáciu so žiakmi o ich  správaní a pocitoch
 • Rešpektovanie individuálneho tempa žiakov ( úprava písomných prác, predĺženie času
  pri odpovediach a pís. prácach, využívanie špecifických učebných pomôcok)