O triede 3.A

Mgr. Kristína Prosuchová
Triedna učiteľka

 

V treťom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • prácu v malom kolektíve
 • delíme sa o naše každodenné pocity,
 • vytvárame povedomie, že vždy je tu niekto na koho sa môžu žiaci obrátiť
 • vytváranie priateľskej atmosféry v škole
 • využívame hravú formu výučby
 • do vyučovania zapájame aj interaktívne metódy výučby
 • rozvíjame prezentačné schopnosti,
 • upevňujeme povedomie kolektívu a príslušnosti ku skupine
 • vedieme žiakov k porozumeniu dôležitosti a významu pravidiel
 • prispôsobujeme učivo individuálnym schopostiam každého žiaka
 • pracujeme s výchovno-preventívnym programom Druhý krok
 • v triede máme k dispozícii triedneho psychológa počas celého vyučovania