Predmety

Zoznam predmetov žiakov 3.A 

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra 8
Matematika 4
Etická výchova 1
Telesná výchova 2
Výtvarná výchova 1
Hudobná výchova 1
Vlastiveda 1
Prírodoveda 1
Anglický jazyk 4
Informatika 1
Triednická hodina 1
Pracovné vyučovanie 1