O triede 4.A

Mgr. Monika Rovňáková
Triedna učiteľka

 

Vo štvrtom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme: 

  • Individuálny prístup ku každému žiakovi
  • Hlavným poslaním je pochopenie učiva, nie bezcieľne memorovanie
  • Učebné osnovy preberané zaujímavou a hravou formou (využívanie prezentácií, počítačov, tvorba projektov, videí….)
  • Pri hodnotení sa prihliada na špecifiká žiakov
  • Otvorený vzťah medzi učiteľom a žiakom – každodenná komunikácia, profesionálne riešenie problémov, možnosť kedykoľvek prísť a porozprávať sa
  • Vedenie detí k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu (recyklovanie, zbieranie smetí v okolí školy, pestovanie rastlín….)
  • Pravidelné zúčastňovanie sa na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach
  • Práca s programom Druhý krok