Predmety

Zoznam predmetov žiakov 4.A 

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra 9
Matematika 4
Etická výchova 1
Telesná výchova 2
Výtvarná výchova 1
Hudobná výchova 1
Vlastiveda 1
Prírodoveda 1
Anglický jazyk 4
Informatická výchova 1
Pracovné vyučovanie 1
Triednická hodina 1