O triede 5.A

PhDr. Veronika Bisaki
Triedna učiteľka

 

V piatom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • individuálny prístup
 • školského psychológa v triede
 • asistenta učiteľa pre individuálnu prácu so žiakmi so špecifickými potrebami
 • aktívne hodiny zamerané na prepojenie vedomostí a zručností
 • rozvoj prezentačných zručností
 • rozdeľovanie získavaných vedomostí na menšie celky a priebežné prehlbovanie osvojených vedomostí a ich následné prepájanie s praxou
 • veľký výber mimoškolských aktivít (popoludňajšie záujmové útvary zamerané na prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, relaxačné aktivity a i.)
 • edukatívne školské akcie zamerané na osvieženie vyučovacieho procesu a prepojenie v škole získaných vedomostí s ich uplatnením v bežnom živote
 • prípravu na úspešné absolvovanie Testovania 5 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
 • prípravu žiakov na rozvoj svojich prirodzených daností a získavanie nových
 • aktívnu spoluprácu žiakov na tvorbe vyučovacej hodiny
 • vyučovacie hodiny vedené diskusnou metódou, ktoré budujú v žiakoch samostatný a plynulý prejav
 • priateľské vzťahy s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • budovanie priateľskej a pohodovej atmosféry medzi žiakmi 2. stupňa školy