Predmety

Zoznam predmetov žiakov 5.A

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra  6
Matematika 5
Etická výchova 1
Telesná a športová výchova výchova 2
Výtvarná výchova 1
Hudobná výchova 1
Biológia 2
Dejepis 1
Geografia 2
Anglický jazyk 4
Informatika 1
Technika 1
Triednická hodina 1