Predmety

Zoznam predmetov žiakov 6.A

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra  5
Matematika 5
Etická výchova 1
Telesná a športová výchova 2
Výtvarná výchova 1
Hudobná výchova 1
Občianska náuka 1
Biológia 2
Fyzika 2
Dejepis 1
Geografia 2
Anglický jazyk 4
Informatika 1
Technika 1
Triednická hodina 1