Predmety

Zoznam predmetov žiakov 7.A

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra  5
Matematika 4
Etická výchova 1
Telesná a športová výchova 2
Výtvarná výchova 1
Hudobná výchova 1
Dejepis 1
Geografia 1
Občianska náuka 1
Biológia 2
Fyzika 1
Chémia 2
Anglický jazyk 4
Španielsky jazyk 2
Informatika 1
Technika 1
Triednická hodina 1