Predmety

Zoznam predmetov žiakov 8.A

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra  5
Matematika 4
Etická výchova 1
Telesná a športová výchova 2
Výchova umením 1
Dejepis 2
Geografia 1
Občianska náuka 1
Biológia 1
Fyzika 2
Chémia 2
Anglický jazyk 4
Španielsky jazyk 2
Informatika 1
Technika 1
Triednická hodina 1