Predmety

Zoznam predmetov žiakov 9.A

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín spolu

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra

6

Anglický jazyk

3

Španielsky jazyk

2

Matematika a práca s informáciami Matematika

5

Informatika

1

Človek a príroda Fyzika

1

Chémia

2

Biológia

1

Človek a spoločnosť Dejepis

3

Geografia

1

Občianska náuka

1

Človek a hodnoty Etická výchova

1

Umenie a kultúra Výchova umením

1

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova

2