Čo ponúkame

 1. Kvalitné vzdelávanie podľa štandardov a osnov MŠ SR
 2. Vzdelávanie v malom kolektíve
 3. Každodenné individuálne intervencie špeciálneho pedagóga, školského psychológa a logopéda
 4. Ranný a popoludňajší Súkromný školský klub detí
 5. Zaujímavé popoludňajšie aktivity v rámci SŠKD
 6. Záujmové krúžky v popoludňajšom čase
 7. EEG Biofeedback
 8. V rámci vzdelávania:
 • orientačnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku
 • každodennú individuálnu intervenciu špeciálneho pedagóga, školského psychológa, ale aj logopéda
 • využívanie preventívnych programov na rozvoj tolerancie (DRUHÝ KROK)
 • zníženie preťaženosti žiakov blokovým vyučovaním, t.j. žiak sa denne pripravuje max. na 3 predmety
 • prispôsobenie dĺžky vyučovacieho procesu – dĺžka vyučovania je pre deti s ADD a ADHD náročná
 • do vyučovacieho procesu sú zakomponované prvky bilingválnej výchovy v anglickom jazyku ako aj intenzívny rozvoj grafomotorických zručností
 • overovanie vedomostí prostredníctvom rôznych školských projektov
 • systematickú prácu školy s rodinou
 • výchovné usmernenie – nahradenie antisociálneho vzorca správania pozitívnym vzorom


Počas školského roka tiež pripravujeme:

 1. Zoznamovací deň
  Rodičia nastupujúcich žiakov spolu s deťmi prichádzajú v tento deň do školy, kde vedenie pre nich pripraví príjemné posedenie, ktorého cieľom je zoznámenie sa nie len s vedením školy a pedagogickým zborom, ale aj rodičov a žiakov medzi sebou.
 2. Deň otvorených dverí pre rodičov našich žiakov
  Rodičia sa v tento deň môžu stretnúť s vedením školy, triednym učiteľom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom. Budú im poskytnuté všetky dôležité informácie o ich dieťati a tak majú možnosť dozvedieť sa od odborníkov, aký progres ich deti urobili v kognitívnej, sociálnej a emocionálnej oblasti a taktiež informácie týkajúce sa vzdelávania a úrovne poznatkov detí.
  Rodičia sa v tento deň môžu na niekoľko minút zúčastniť na vyučovaní svojho dieťaťa v triede a tak pozorovať ako pracuje na vyučovaní, ako sa správa počas hry v kolektíve.
 3. Deň otvorených dverí pre nových záujemcov
  Záujemcovia o štúdium na našej škole v tento deň môžu prísť v čase medzi 09:00 a 15:00 hod., v priestoroch školy spolu s dieťaťom absolvovať skúšobnú hodinu resp. pohovor so psychológom alebo vyšetrenie školskej zrelosti. Rodičom sú v tento deň k dispozícii všetci zamestnanci z vedenia školy, ako aj pedagogickí a odborní zamestnanci. Na všetky otázky rodičov budú odpovedať zástupcovia vedenia, ako aj pedagógovia, školskí psychológovia, asistenti učiteľa či logopédi.
 4. Family day
  Rodičia tento deň strávia s deťmi v škole. V čase medzi 08:00 a 16:00 hod. môžu navštíviť dieťa v triede. Vedenie okrem občerstvenia a množstva darčekov pripraví aj zábavné hry, súťaže, workshopy, dielničky, prednášky a iné skvelé aktivity, ktoré môžu spolu so svojimi deťmi absolvovať. Tento deň zakončíme besiedkov pre rodičov o 16:00 hod., počas ktorej vystúpia žiaci jednotlivých tried so zaujímavým programom a spolu s rodičmi  si v triedach vyrobia spomienkové predmety.
  Počas celého dňa bude v priestoroch školy prebiehať školská bazár, žiaci budú za symbolickú cenu predávať svoje výrobky rodičom. Vyzbierané peniaze budú použité na koncoročný výlet pre žiakov školy resp. iné výlety pre žiakov.
 5. Týždeň na skúšku
  Pre všetkých záujemcov o prestup alebo nástup ponúka škola možnosť absolvovať týždeň na skúšku. Ide o nezáväzný a nespoplatnený týždeň, počas ktorého dieťa absolvuje celé vyučovanie a následne sa rodič, dieťa, ale aj škola dohodnú o možnom prestupe resp. nástupe dieťaťa do školy. Prestup z inej školy je možný počas celého roka v prípade, ak škola disponuje voľným miestom v danom ročníku.
 6. Adaptačný deň
  Pre všetkých nastupujúcich žiakov či už do 0., 1. ročníka, ako aj do iných tried, škola umožní ešte pred nástupom absolvovať 1 adaptačný deň, aby sa dieťa aspoň čiastočne zoznámilo s prostredím školy, pani učiteľkou, školskou psychologičkou a budúcimi spolužiakmi.
 7. Prednášky pre rodičov
  Minimálne 2 x do roka, resp. podľa záujmu škola organizuje pre rodičov prednášky na rôzne zaujímavé a aktuálne témy.
  Aktuálnu ponuku programov nájdete tu.