Postavenie žiaka

Aké je postavenie žiaka v humanistickej škole?

Žiak je v humanistickej alternatívnej škole v centre pozornosti dospelých – učiteľov, vychovávateľov, školských psychológov či školských špeciálnych pedagógov. Podstatou tohto typu škôl je vychovávať a vzdelávať dieťa tak, aby sa maximálne rozvíjala jeho osobnosť, predpoklady, nadanie a talent. Ku každému žiakovi sa pristupuje ako k jedinečnému dieťaťu s osobitnými schopnosťami, ktoré treba nájsť a ďalej rozvíjať. V humanistických typoch škôl je vzťah učiteľa a žiaka priateľský, niekedy dokonca partnerský, ale s vyčlenenými hranicami.

Presadzujeme triedy s menším počtom žiakov (8 – 15), vďaka čomu sa učiteľ môže oveľa kvalitnejšie venovať jednotlivým žiakom, pozorovať ich pri učení, lepšie spoznávať ich vlastnosti, schopnosti, talent a nadanie, zisťovať, kde sú ich prednosti a kde rezervy. Žiaci v menej početných triedach majú väčšie šance presadiť sa, ukázať čo v nich je, dostanú viac možností odpovedať a učiteľ sa im môže individuálne venovať. V malom kolektíve sa deti viac povzbudzujú, navzájom si pomáhajú a aj tí s istými menšími poruchami učenia či správania sa cítia rovnocenne.

Aké je postavenie učiteľa v humanistickej škole?

Učiteľ má na našej škole rozhodujúce miesto, pretože to on napĺňa koncepciu školy. Uvedomujeme si, že najsilnejšou devízou školy sú učitelia, ich pedagogické majstrovstvo, psychologické kompetencie a ich zrelá a zdravá osobnosť.

Požadujeme, aby naši učitelia mali skúsenosti s:

  • rešpektovaním individualít žiakov, ich osobitostí a špecifík
  • realizáciou integrovaného tematického vyučovania v škole
  • realizáciou projektového a kooperatívneho vyučovania
  • alternatívnymi projektmi
  • programom DRUHÝ KROK

Aké je postavenie rodičov a ich vplyv na dianie v škole?

Rodičia majú v humanistických školách špecifické postavenie, pretože môžu vstupovať do diania školy, do výchovno-vzdelávacieho procesu, podávať návrhy a pripomienky na proces, zúčastňovať sa po súhlase učiteľa aj na vyučovaní.

Rodičov žiakov vnímame ako partnerov prvej dôležitosti, ktorí sú v škole v úlohe jej aktérov, a ktorí sú mimo školy zároveň predstaviteľmi občianskej verejnosti a nositeľmi spoločenských úloh.