Vychovávatelia

Jozef Karvai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Práca vychovávateľa v našej škole

Hlavným cieľom vychovávateľa v Paneurópskej súkromnej základnej škole v rámci SŠKD je poskytnúť deťom priestor a čas na hru, relax, odreagovanie sa a strávenie popoludnia v príjemnej atmosfére.

Ďalšie ciele:

  •  výchovne pôsobiť na deti a viesť ich k vzájomnej tolerancii, empatii, kooperácii a chápaniu dôsledkov svojho správania    (rozvíjanie emocionálnej inteligencie detí a to prostredníctvom preventívneho progamu“ Druhý krok“),
  •   viesť k deti k samostatnosti a k vzájomnej kooperácii pri príprave na vyučovanie za prítomnosti vychovávateľa, či triedneho učiteľa,
  •  cielene využívať hry a aktivity na rozvoj vedomostí, zručností a schopností (pozornosti, pamäte, motoriky, komunikácie,   tvorivosti),- pomáhať deťom pri rozvíjaní ich individuálnych záujmov,
  •  podnietiť deti k spoznaniu sa s ostatnými deťmi a napomáhať im pri budovaní ich vzájomných priateľstiev,
  •  viesť deti k pohybovým, športovým aktivitám a pobytu na čerstvom vzduchu,
  •  pozorovať správanie detí (diagnostika),
  •  aktívne spolupracovať a komunikovať s rodičmi detí, ako aj s ostatnými zamestnancami školy.