Programy pre rodičov

PONÚKAME NOVÉ PROGRAMY PRE RODIČOV!

Informačný letáčik k primárne preventívnemu programu KUPREV

Informačný letáčik k stimulačnému programu pre rozvoj pozornosti KUPOZ


1. Reedukačné a metodické cvičenia pri dyslexii
Program je zameraný na:

 • teoretické poznatky z oblasti porúch čítania
 • metodické pokyny a cvičenia pre úspešnosť práce s deťmi s poruchami čítania
 • individuálne poradenstvo

2. Reedukačné a metodické cvičenia pri dysgrafii
Program je zameraný na:

 • teoretické poznatky z oblasti porúch písania
 • metodické pokyny a cvičenia pre úspešnosť práce s deťmi s poruchami písania
 • individuálne poradenstvo

3. Reedukačné a metodické cvičenia pri dysortografii
Program je zameraný na:

 • teoretické poznatky z oblasti porúch pravopisu
 • metodické pokyny a cvičenia pre úspešnosť práce s deťmi s poruchami pravopisu
 • individuálne poradenstvo

4. Reedukačné a metodické cvičenia pri dyskalkúlii
Program je zameraný na:

 • teoretické poznatky z oblasti porúch matematických schopností
 • metodické pokyny a cvičenia pre úspešnosť práce s deťmi s poruchami matematických schopností
 • individuálne poradenstvo

5. Reedukačné a metodické cvičenia pri ADD
Program je zameraný na:

 • teoretické poznatky z oblasti porúch pozornosti
 • metodické pokyny a cvičenia pre úspešnosť práce s deťmi s poruchou pozornosti
 • individuálne poradenstvo

6. Reedukačné a metodické cvičenia pri ADHD
Program je zameraný na:

 • teoretické poznatky z oblasti porúch pozornosti spojených s hyperaktivitou
 • metodické pokyny a cvičenia pre úspešnosť práce s deťmi s poruchou pozornosti spojenou s
  hyperaktivitou
 • individuálne poradenstvo

7. Logopedické služby pri ľahkých poruchách narušenej komunikačnej schopnosti
Program je zameraný na:

 • orientačnú logopedickú diagnostiku
 • logopedickú terapiu a reedukáciu pri ľahkých poruchách narušenej komunikačnej schopnosti
 • návrh individuálnej logopedickej starostlivosti

8. Logopedické služby pre rozvoj grafomotorických zručností
Program je zameraný na:

 • orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku
 • stimulačné aktivity na podporu rozvoja jemnej motoriky, vizuomotoriky, grafomotoriky a
  pozorovacích schopností
 • návrh individuálnej logopedickej starostlivosti

9. Individuálne doučovanie

 • doučovanie pod vedením skúsených pedagógov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s testovaním
  žiakov
 • individuálne vzdelávanie z predmetov Slovenský jazyk a Matematika
 • príprava na MONITOR 5 a 9

10. Orientačná diagnostika školskej zrelosti
Program je zameraný na:

 • orientačný odhad celkovej úrovne školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy
 • odhad úrovne rozvoja niektorých významných kognitívnych procesov
 • prognózu školských výkonov v materinskom jazyku, matematike, čítaní a písaní
 • skúška všeobecného prehľadu a orientácie dieťaťa vo svete poznania
 • individuálne poradenstvo