SŠKD

Súkromný školský klub detí (ďalej len ako SŠKD) je otvorený od 1.9.2012 a napreduje podľa platných výchovných plánov školy na základe požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu (ISCED1).


Práca so žiakmi v SŠKD sa skladá z viacerých zložiek, ako:

  • príprava na vyučovanie v rannom súkromnom školskom klube detí
  • oddych a relaxácia po vyučovaní
  • záujmová činnosť s osobitným prístupom

Aktivity v školskom klube prebiehajú pod vedením triednej učiteľky a vychovávateľov. V SŠKD sa venuje deťom aj školská psychologička, ktorá pracuje s deťmi s výchovno-preventívnym programom DRUHÝ KROK, tento je zameraný na rozvoj multikultúrnej tolerancie a bojuje proti násiliu či agresivite v školách.


Aktivity SŠKD

Poobedňajšie aktivity sú rozdelené do dvoch častí:

1. rozvoj jazykových zručností žiakov

Denne sa 60 minút venujeme konverzácií, vytváraniu projektov a hrám v anglickom jazyku, čo obohacuje slovnú zásobu žiakov a pomáha im vnímať cudzí jazyk ako prirodzenú súčasť ich rozvoja.

2. popoludňajšie aktivity vo forme krúžkov

Každý deň je zameraný na jednu aktivitu, ktorej sa daná skupina žiakov venuje. Program je prispôsobený tak, aby bol primeraný pre žiakov 1. i 2. stupňa. Naši žiaci trávia každé popoludnie efektívne, organizovane a vďaka rozmanitosti aktivít je to pre nich poučné a zároveň veľmi zábavné obohatenie školského dňa. Aktivity, ktorým sa v družine venujeme: varenie, pečenie, výtvarné umenie, tanečná a hudobná príprava, spoločenské hry, kvízi, kúzla, vedecké pokusy, dielničky, dramatická a literárna príprava, hravá matematika a slovenčina a pohybové aktivity v blízkom fitnesscentre.


Ranný SŠKD:
7:00 – 7:45

Poobedný SŠKD:
Plynulo nadväzuje po ukončení vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých tried a ročníka až do 17:00.