SŠKD

Súkromný školský klub detí (ďalej len ako SŠKD) je otvorený od 1.9.2012 a napreduje podľa platných výchovných plánov školy na základe požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu (ISCED1).
__________________________________

Práca so žiakmi v SŠKD sa skladá z viacerých zložiek, ako:

  • príprava na vyučovanie v rannom súkromnom školskom klube detí
  • oddych a relaxácia po vyučovaní
  • záujmová činnosť s osobitným prístupom

__________________________________

Aktivity v školskom klube prebiehajú pod vedením triednej učiteľky a vychovávateľov. V SŠKD sa venuje deťom aj školská psychologička, ktorá pracuje s deťmi s výchovno-preventívnym programom DRUHÝ KROK, tento je zameraný na rozvoj multikultúrnej tolerancie a bojuje proti násiliu či agresivite v školách.

___________________________________

Ranný SŠKD:
7:00 – 7:45

Poobedný SŠKD:
Plynulo nadväzuje po ukončení vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých tried a ročníka až do 17:00.

 

 

aktivity-ml aktivity-st