Farebná paleta

 

Pavol Putera
Vyučujúci krúžku
 

Simona Zvonárová
Vyučujúca krúžku


Charakteristika záujmového krúžku

Krúžok Farebná paleta je určený pre všetkých, ktorí túžia spoznať  farebný svet  fantázie. Krúžok vedie Mgr. Martin Haraslín. Záujmový  výtvarný krúžok Picasso rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania i fantázie výtvarnej aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka).  Záujmový edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa v záujmovej výtvarnej činnosti prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.