Škola plná pohody

Žiak, ktorý sa každé ráno teší do školy, ktorý prichádza zo školy spokojný, veselý, šťastný? Ktorý má rád svojich učiteľov a nevymenil by ich za nič na svete? Škola, v ktorej sú priateľské a partnerské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi? Pravidelné informovanie rodičov o dianí v škole a výsledkoch ich dieťaťa? Dobré vzťahy rodičov s učiteľmi, školským psychológom a výchovným poradcom? Je to vôbec realita? A veru je!

Takýto výchovno-vzdelávací proces prebieha v Súkromnej základnej škole s humanitným zameraním, ktorú od 1.9.1998 zaradilo Ministerstvo školstva SR do siete základných škôl a schválilo jej humanistickú koncepciu, taktiež nové netradičné prístupy ku žiakom.

V škole sa postupuje podľa učebných plánov a osnov Ministerstva školstva SR s variantom rozšírenej výučby cudzích jazykov (anglického jazyka v 1. ročníku a druhého cudzieho jazyka – nemeckého, francúzskeho alebo španielskeho jazyka podľa požiadaviek rodičov), ako aj hravou angličtinou v školskom klube. Uvedomujeme si, že táto generácia mladých ľudí sa už bez vynikajúcej aktívnej znalosti cudzích jazykov nezaobíde, a že len takto budú môcť konkurovať iným a presadiť sa. Po dohovore sa rodičmi sa v blízkej budúcnosti uvažuje aj o hodinách jazyka v každom dni týždňa, dokonca aj o prvkoch bilingválneho vyučovania, teda chceme, aby niektoré tematické celky učil učiteľ nielen v slovenčine, ale aj v cudzom jazyku. Nadviazali sme kontakt so základnými školami vo Veľkej Británii a Fínsku, aby si žiaci vzájomne mailovali, vymieňali si pravidelne informácie a zážitky, a tak si s ešte väčšou chuťou precvičovali angličtinu v perfektne vybavenom počítačovom laboratóriu.

V škole vytvárame triedy s menším počtom žiakov (8-15), pretože takto sa môže učiteľ kvalitnejšie venovať jednotlivým žiakom, lepšie poznávať ich vlastnosti, schopnosti, talent a nadanie, zisťovať, kde sú ich klady a kde rezervy. Žiaci v menej početných triedach majú väčšie šance presadiť sa, ukázať čo v nich je, dostanú oveľa viac možností odpovedať a učiteľ sa im môže aj individuálne venovať a vychytať ich chyby. V malom kolektíve sa deti viac povzbudzujú, navzájom si pomáhajú a aj tí s istými menšími poruchami učenia či správania sa cítia rovnocenne. V prípade potreby vieme zabezpečiť integrovanie žiaka do tried, tak aby výchovno-vzdelávací proces bol zachovaný v tej najkvalitnejšej forme.

V každej triede pracuje aj asistent učiteľa, ktorý dennodenne pomáha pri práci s deťmi. Asistuje najmä pri skupinovom alebo tímovom vyučovaní, pri diferencovanom vyučovaní a príprave projektov. Asistent učiteľa, ktorý sa v bežných školách zatiaľ vyskytuje skutočne zriedkavo, má za úlohu pomáhať žiakom, keď potrebujú pomoc v niektorých predmetoch či potrebujú ísť v niektorých činnostiach podľa svojho vlastného tempa, aby si kvalitne osvojili učivo. Takto je možné odviesť menej pokojné alebo hyperaktívnejšie dieťa von z triedy, urobiť s ním relaxačné cvičenia, pohybové aktivity alebo odpočinkové hry a opäť ho začleniť do kolektívu ostatných detí.

Každodennou súčasťou v jednotlivých triedach je aj školský psychológ, ktorý zabezpečuje psychologickú starostlivosť (prevenciu, integráciu či diagnostiku), poradenstvo, pomoc a starostlivosť (i vzdelávanie) pre žiakov so ŠVVP. Orientujeme sa tak na prirodzený a zdravý vývin žiakov. V rámci vyučovania realizuje program s názvom DRUHÝ KROK zameraný na rozvoj emociálnej inteligencie detí proti agresii a násiliu v školách. Deti sa učia rozvíjať svoju empatiu, riešiť problémové situácie, kontrolovať svoje negatívne emócie (najmä hnev, zlosť, úzkosť) a rozvíjať komunikačné zručnosti. Koordinátorka programu na Slovensku je Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

V súčasnosti poskytujeme aj nadštandardnú možnosť pre žiakov s logopedickými problémami. K dispozícii týmto žiakom sú tu logopedičky, ktoré sa snažia o odstránenie, resp. zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti a rozvíjanie správneho vývinu reči žiakov priamo v priestoroch našej školy. Rodičia tak nie sú zaťažovaní neustálym presúvaním sa do inej inštitúcie poskytujúcej logopedickú činnosť.

Chceme, aby žiaci aj učitelia chodili do školy s úsmevom, preto každý deň začíname posedením v kruhu tzv. komunite, kde sa formou rozhovoru žiaci navzájom informujú o tom, čo sa v predchádzajúci deň alebo ráno pred vyučovaním udialo, aké pozitívne zážitky prežili, čo chce ostatným povedať, s čím sa chce pochváliť alebo s akou emóciou sa chce podeliť. Žiadne hrobové ticho a napomínanie, ale vzájomné vypočutie sa a príjemné naštartovanie do nového dňa.

Organizujeme súkromný školský klub, v ktorom vďaka vychovávateľom chceme ešte viac rozvíjať talent a nadanie žiakov a zabezpečovať také voľnočasové aktivity, v ktorých si budú môcť deti rozvíjať športové, rétorické, dramatické či jazykové zručnosti.

Škola usmerňuje žiakov tak, aby lepšie poznali odlišné kultúry, štýly života, aby sa vo svojej odlišnosti vzájomne akceptovali a prijímali iných bez diskriminácie, intolerancie, rasizmu a vzájomnej nevraživosti. Významná je preto výchova k solidárnosti s inými, a k akceptovaniu rôznych aj úplne odlišných postojov a hodnôt zahŕňajúc hodnoty národné, národnostné, etnické, kultúrne, náboženské a prijatie iných bez pocitov ohrozenosti, s porozumením a toleranciou, učenie sa robiť rozhodovania spoločne a byť schopný sa s inými dohodnúť.

Viac si môžete prečítať v článku Škola plná pohody, ktorý bol uverejnený v časopise Mama a ja.