Príprava na monitor

Mgr. Katarína Hauková
Vyučujúca krúžku


Charakteristika záujmového krúžku

Záujmový krúžok Príprava na monitor sa zameriava na podporu, lepšie a kvalitnejšie osvojenie si priebežne získavaných vedomostí v rámci predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Žiaci si hravou a nenáročnou formou utvrdzujú svoje vedomosti a znalosti. Osvojené základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Osvojené vedomosti a jazykové zručnosti zo Slovenského jazyka a literatúry sa záujmový útvar snaží v žiakoch budovať nielen napomáhaním ľahšieho osvojovania si učiva, ale najmä  hravými metódami a formami vyučovania. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka záujmového krúžku – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, k vybraným problémovým oblastiam v rámci štúdia jazyka a i. v rámci SJL a získavaniu pozitívneho postoja k potrebe matematickej gramotnosti v živote človeka. Na hodinách záujmového útvaru si žiaci precvičujú získané vedomosti, zručnosti a kompetencie s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. Hodiny záujmového útvaru sú vedené hravou formou, ktorá je pre žiakov nenásilnou pomôckou vedúcou k prehlbovaniu nielen vedomostí, ale zároveň aj k získavaniu sebavedomia v rámci povinných predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika.


 

Základné informácie
Cieľom záujmového útvaru je rozvoj tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. Celkový priebeh a obsah záujmového útvaru je orientovaný na precvičovanie získaných vedomostí a zručností žiakov, ktoré je potrebné preukázať na testovaní žiakov piatych ročníkov základných škôl z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Cieľom záujmového útvaru je viesť žiakov k posilňovaniu pozitívnych postojov k obom predmetom, ich obsahu, ako aj nácviku spôsobov testovania obsahu oboch predmetov.


Termín konania

Informácie o termíne konania krúžku sú uvedené v HARMONOGRAME KRÚŽKOV.