Trieda 9.A

 

PaeDr. Jana Slovíková
Triedna učiteľka 

 

V deviatom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • priateľské vzťahy s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • budovanie priateľskej a pohodovej atmosféry medzi žiakmi 2. stupňa školy
 • individuálny prístup ku žiakom
 • možnosť skupinovej aj individuálnej práce na vyučovacích hodinách
 • školského psychológa v triede aktívne sa zapájajúceho do života a fungovania triedy
 • aktívne hodiny zamerané na prepojenie vedomostí a zručností  žiakov s bežným životom
 • rozvoj prezentačných zručností žiakov
 • rozdeľovanie získavaných vedomostí na menšie celky a priebežné prehlbovanie osvojených vedomostí a ich následné prepájanie s praxou
 • veľký výber mimoškolských aktivít (popoludňajšie záujmové útvary zamerané na prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, relaxačné aktivity a i.)
 • edukatívne školské akcie zamerané na osvieženie vyučovacieho procesu a prepojenie v škole získaných vedomostí s ich uplatnením v bežnom živote
 • prípravu žiakov na rozvoj svojich prirodzených daností a získavanie nových
 • aktívnu spoluprácu žiakov na tvorbe vyučovacej hodiny
 • vyučovacie hodiny vedené diskusnou metódou, ktoré budujú v žiakoch samostatný a plynulý prejav

Zoznam pomôcok 9.A

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 9.A

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín spolu

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra

6

Anglický jazyk

3

Španielsky jazyk

2

Matematika a práca s informáciami Matematika

5

Informatika

1

Človek a príroda Fyzika

1

Chémia

2

Biológia

1

Človek a spoločnosť Dejepis

3

Geografia

1

Občianska náuka

1

Človek a hodnoty Etická výchova

1

Umenie a kultúra Výchova umením

1

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova

2

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.6.
PonMATMATSJAOBNVYVTSV
UtMATMATSJLSJLBIOGEG
StrANJANJMATMATDEJDEJ
ŠtvSJLSJLSJAANJFYZCHE
PiaSJLSJLTSVETVINFTHD

 

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45


Zvonenie

1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40
3.   9:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35


Poobedný súkromný školský klub detí

Po – Pia do 17:00