Ochrana mäkkých cieľov na školách

Upovedomenie v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách


Na základe zabezpečenia plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách Vám oznamujeme, že z Policajného zboru na našu školu bol určený policajt prap. Andrej Lukačovič

Je možné použiť nepretržite tel. číslo na stálu službu:  09610/32805
alebo je takisto možné kontaktovať na email: chranimedeti@minv.sk

Tieto kontaktné údaje majú slúžiť na oznámenie akýchkoľvek informácií alebo zistenia skutočností nasvedčujúcich rôznemu protiprávnemu konaniu v školských zariadeniach.

Trend vo svete potvrdil, že terčom útokov a bezpečnostných incidentov sa môžu stať aj takzvané “mäkké” ciele.

Dôvodom je ich zraniteľnosť, nakoľko mäkké ciele sú špecifické ľahkým prístupom do objektu, nízkym stupňom ochrany, vysokou koncentráciou ľudí na jednom mieste, malým rizikom neúspechu útoku a nízkymi nákladmi spojenými s útokom. 

Problematike ochrany sa dlhodobo venuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) a ako jediná na Slovensku má v tejto oblasti kompetencie i medzinárodné kontakty. Katedra bezpečnostného manažmentu preto po útoku poskytla vyjadrenie k téme ochrany týchto ľahko dostupných cieľov.

Z pohľadu útočníka majú vyšší efekt

Mäkký cieľ znamená ľahký cieľ. Pre útočníkov je atraktívny najmä pre minimálnu ochranu a vysoký počet ľudí na jednom mieste, takisto môže byť rozhodujúcim kritériom ľahký a nepozorovaný prístup, významnosť cieľa, mediálna pozornosť či vysoká symbolická hodnota.

Okrem množstva objektov, ktoré denne navštevujeme, týmto kritériám vyhovujú aj podujatia s veľkým výskytom osôb. Medzi objekty ako možné mäkké ciele môžu byť zaradené:  

 • komerčné objekty: obchodné objekty, nákupné centrá, obchodné komplexy
 • školy a školské zariadenia, posluchárne vysokých škôl
 • športové objekty , napr. plavárne, športové haly
 • kultúrne objekty, napr. divadlá, kiná, múzeá, galérie
 • cirkevné objekty, napr.  kostoly, pútnické miesta, cirkevné pamiatky a pod.
 • dopravné objekty, ako napr. železničné stanice, stanice podzemných dráh, letiskové terminály, prístavy
 • zábavné objekty, napr. bary, diskotéky, kluby, koncertné sály a pod.

Medzi priestory spĺňajúce podmienky na klasifikovanie ako mäkkých cieľov môžeme zaradiť námestia, bulváre, parky či tržnice. Útočníkov môžu priťahovať aj udalosti ako verejné masové zhromaždenia, sprievody, demonštrácie, náboženské akcie, púte, športové masové akcie, či veľké koncerty.  

V súčasnom svete nie je národná bezpečnosť závislá len od silných hráčov, silných aktérov, ale aj od relatívne malých jednotiek či „osamelých vlkov“. Títo „solitéri“ v dôsledku frustrácie zo svojej exklúzie, nedostatku, chudoby, reálneho alebo domnelého ohrozovania národnej či náboženskej identity, alebo z nenávisti môžu spôsobiť ohrozenie vo veľkom rozsahu. Objektmi ich útokov sú spravidla ľahko prístupné a tým aj zraniteľné objekty s hromadným výskytom osôb, čím dosahujú nadmieru vysoký efekt svojho konania,“ vysvetľuje Ing. Štefan Jangl, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA.

Ľahké ciele volia útočníci vo svete čoraz častejšie

Odborník na bezpečnosť upozorňuje, že aj príklady zo sveta ako streľba v Las Vegas či Texase, útok autom v Nice alebo samovražedný útok na koncerte v Manchestri svedčia o naliehavej potrebe riešiť bezpečnosť ľudí na otvorených priestoroch alebo vo voľne dostupných objektoch:

„Priamo to súvisí s jedným z pilierov konceptu bezpečnosti ľudí, teda zaistiť im oslobodenie sa od strachu, že sa stanú kdekoľvek a kedykoľvek terčom a obeťou útoku. Znamená to riešiť problém ochrany tzv. „mäkkých cieľov“. Existuje päť rôznych možností, ako môže človek reagovať na existujúce a vnímané ohrozenia svojej bezpečnosti. Z týchto piatich spôsobov reagovania si môže človek vybrať pri rozhodovaní o riešení ľubovoľného problému,“dodáva Jangl. 

Päť možností reakcie na ohrozenie vlastnej bezpečnosti: 

 1. Odstrániť, eliminovať zdroj ohrozenia
 2. Ustúpiť, cúvnuť pred nebezpečenstvom
 3. Vyhnúť sa nebezpečenstvu
 4. Ignorovať nebezpečenstvo a prijať riziko
 5. Rezignovať na svoju ochranu a podľahnúť nebezpečenstvu

Podľa Jangla ale zatiaľ nie je veľa známych možností ochrany mäkkých cieľov: „K typickým reakciám normálneho človeka a zdravej spoločnosti by mala patriť snaha o odstránenie či eliminovanie zdrojov ohrozenia svojej bezpečnosti. Ak je objekt – mäkký cieľ, chránený dobre, pravdepodobnosť útoku je nízka. Avšak stále je.“ 

Vždy je možné realizovať opatrenia na zvýšenie odolnosti mäkkých cieľov realizáciou technických opatrení, organizačných a režimových opatrení, zavedením fyzickej ochrany, školením a výcvikom kompetentných osôb. Práve odborníci v danej oblasti vrátane Katedry bezpečnostného manažmentu FBI UNIZA vedia posúdiť dopad jednotlivých realizovaných opatrení na bezpečnosť objektu.

Fakulte sa podarilo získať v nadnárodnom prostredí grant NATO na organizovanie medzinárodného workshopu zameraného na ochranu mäkkých cieľov, ktorý sa uskutočnil v Prahe v októbri 2018 (NATO SPS ARW G5524 Soft Target Protection).

Koncept bezpečných škôl musí byť prioritou, zatiaľ nemá oporu vo financovaní

Ako však jej zástupcovia upozorňujú, na Slovensku chýba schéma a možnosti vykonávania výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany, ktorý by riešil aktuálne a možné témy bezpečnosti škôl. 

Ten by pritom podľa doc. Ing. Andreja Veľasa, PhD. prispel k lepšej informovanosti o danej problematike, spropagoval by myšlienky bezpečnosti, zodpovednú a efektívnu prácu výskumníkov, odborníkov v praxi a rovnako študentov FBI UNIZA:

„Financovanie takéhoto výskumu v SR je problematické, keďže neexistuje schéma podobná Bezpečnostnému výskumu v ČR, v ktorej by sa FBI UNIZA mohla uchádzať o granty zamerané na ochranu mäkkých cieľov.“ 

K zaisteniu maximálnej bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov škôl, učiteľov, rodičov a ich detí pred krízovými situáciami by mal prispieť práve koncept bezpečných škôl, ktorému musí predchádzať kvalitný výskum.