Úvodný ročník

O úvodnom ročníku

Učiteľ pre kontakt s rodičmi
Andrej Pikaly
 

Úvodný ročník zriaďujeme pre:
 
a)       žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy,
 
b)      žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.
 
Absolvovanie úvodného ročníka sa považuje za plnenie povinnej školskej dochádzky, avšak nejde o prvý rok plnenia PŠD. Návrat prijatého dieťaťa, ktoré sa od 1. septembra stane žiakom základnej školy v úvodnom ročníku, späť do materskej školy (po začatí príslušného školského roka) už nie je možný. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku „bežnej“ základnej školy.
 
Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Rodič dieťaťa (matka, otec), iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova (ďalej len „zákonný zástupca“) dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu so žiadosťou o prijatie predkladá aj:
 
• písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa,
• informovaný súhlas zákonného zástupcu.
 
Zápis do úvodného ročníka zriadeného od 1.9.2023 sa bude konať online počas mesiacov júl a august. Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa, ak ďalej nie je uvedené inak.
 
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15.augusta 2023.

V úvodnom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • Individuálny prístup ku každému dieťaťu
  • Školského psychológa v triede
  • Dieťaťu sú ponúknuté hranice, istoty a záujem
  • Prácu so šlabikárom „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“
  • Prácu s programom Druhý krok
  • Rozvoj každodenných praktických zručností
  • Rozvoj kognitívnych schopností (pamäť, pozornosť, predmatematické predstavy, orientácia v priestore, sluchová percepcia, vizuálna percepcia…)
  • Veľký výber mimoškolských aktivít
  • Prirodzený prechod medzi materskou školou a prvým ročníkom základnej školy
  • Priestor na voľnú hru

Predmety

Zoznam predmetov žiakov v úvodnom ročníku a rozvrh vyučovania bude zrejmý až po 15.8., keď to zverejní Štátny pedagogický ústav.

Zoznam pomôcok

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.
PonSJLSJLTSVMAT
UtSJLMATANJSJL
StrSJLMATPVOETV
ŠtvSJLMATVYVVYV
PiaSJLTSVTSVHUV

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45

Poobedný súkromný školský klub detí

Po- Pia do 17:00

Zvonenie

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25