Naša filozofia

Paneurópska súkromná základná škola je alternatívnou humanistickou školou. Vychádza z myšlienok našich a zahraničných humanistických pedagógov a psychológov.

Heslá našej, ako aj všetkých alternatívnych humanistických škôl sú:

 • sústredenosť na žiaka ako osobnosť s individuálnym potenciálom a všetkými právami
 • dôraz na samostatnosť a nezávislosť žiakov vo výučbe
 • dosiahnutie možnosti riadiť sa vlastnou motiváciou
 • odstránenie záťaže z memorovania vedomostí
 • obmedzenie suverénneho postavenia textu ako učebného materiálu
 • zníženie dôrazu na dosahovanie výkonu v prospech zaujímavosti vyučovacieho procesu a prežívania žiakov
 • odstránenie stresu z vyučovacích hodín
 • vnútorná autorita učiteľa

Vo výchove a vzdelávaní sa opierame hlavne o:

 • humanistickú koncepciu „na človeka zamerané vzdelávanie“ C. Rogersa
 • koncepciu „tvorivo-humanistickej výchovy“ slovenského psychológa M. Zelinu

Hlavné princípy týchto koncepcií sú:

 • učiteľova autenticita, pravdivosť, otvorenosť, úprimnosť k žiakom a k sebe (kongruencia)
 • prijímanie žiakov takých, akými skutočne sú, bez predsudkov, ide o bezpodmienečné prijatie každého žiaka ako individuálnej osobnosti (akceptácia)
 • vcítenie sa do žiaka, porozumenie jeho prežívaniu, citom, pocitom a ich osobných významov pre žiaka (empatia)
 • ťažisko hodnotenia žiaka zvonka sa prenáša na samotného žiaka, postupne sa učí hodnotiť svet okolo seba a reálne sám seba (sebahodnotenie)