Školská dokumentácia

Hodnotiace správy: 
Hodnotiaca správa za rok 2012/2013 
Hodnotiaca správa za rok 2013/2014
Hodnotiaca správa za rok 2014/2015
Hodnotiaca správa za rok 2015/2016
Poriadky školy:
Školský poriadok  
Organizačný poriadok
Rokovací poriadok
Vnútorný poriadok SŠKD
Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok telocvične
Prevádzkový poriadok pre učebňu informatiky
Pracovný poriadok – k nahliadnutiu v riaditeľni školy
Učebné plány, TVVP a osnovy pre:
Tieto dokumenty sú dostupné k nahliadnutiu v riaditeľni školy
Školský vzdelávací program:
Je dostupný k nahliadnutiu v riaditeľni školy
Smernice a predpisy 2016/2017:
Smernica č. 1/2016 – Interný predpis k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)
Smernica č. 1/2017 – Interný predpis o hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov
Smernice a predpisy 2014/2015:
Smernica č. 1 – Interný predpis o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole
Smernica č. 2 – Interný predpis o zásadách ochrany zdravia pred požiarmi pre žiakov v škole
Smernica č. 3 – O organizácií výletov, exkurzií a vychádzok
Smernica č. 4 – Interný predpis o oznamovaní a evidencii školských úrazov a nebezpečných udalostí
Smernica č. 5 – Interný predpis k riešeniu sťažností
Smernica č. 6 – K prevencii a riešeniu šikanovania žiakov
Smernica č. 7 – O vzdelávacích poukazoch
Smernica č. 8 – Interný predpis o vykonávaní pedagogického dozorumernica č. 8 – Interný predpis o vykonávaní pedagogického dozoru
Smernica č. 9 – Interný predpis o individuálnom učebnom pláne, oslobodení dochádzať do školy
a komisionálnych skúškach
Z roku 2013/2014 zostáva v platnosti:
Smernica č. 11 – Interný predpis o zásadách bezpečnosti žiakov na plaveckom kurze