Obsah vyučovania

Uplatňované učebné plány a špecifiká edukačného procesu

Súkromná základná škola vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje legislatívne normy a pedagogické dokumenty schválené MŠVVaŠ  SR. Vo výchove a vzdelávaní žiakov vychádzame z učebných osnov /UO/ a učebných plánov /UP/ pre 1. a 2. stupeň ZŠ. Učebné plány jednotlivých ročníkov korešpondujú s požiadavkami MŠVVaŠ SR a v rámci voliteľných hodín obohacujú vzdelanostnú úroveň žiakov odrážajúc požiadavky súčasnej spoločnosti s cieľom pripraviť žiakov školy na ďalšie štúdium. Príkladom je rozšírená výučba cudzích jazykov.

Naša škola je zelenou školou pre žiakov s vývinovými poruchami učenia aj s poruchami správania, s ktorými pracujeme na základe intenzívnej spolupráce s rodičmi týchto žiakov, CPPPaP, CŠPP, výchovnou poradkyňou školy a špeciálnymi pedagógmi či školským logopédom. Všetci učitelia sú priebežne vzdelávaní a svoje vzdelanie si dopĺňajú s cieľom neustáleho skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu školy. Individuálne sa v edukačnom procese učitelia venujú všetkým žiakom v triede rešpektujúc ich potreby, danosti, talent, ale zároveň skvalitňujúc ich rezervy a potenciál.

Pri hodnotení žiakov sa riadime v súlade s Metodickým pokynom 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia a inými záväznými dokumentmi MŠVVaŠ SR usmerňujúcimi túto stránku edukačného procesu. Na základe skúseností našich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vieme, že edukácia žiakov so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami, je neúspešným procesom pokiaľ sa jedná o zaraďovanie týchto žiakov do bežného triedneho kolektívu, nielen kvôli odlišným potrebám žiakov, ale aj prostrediu v ktorom sú vzdelávaní. Takíto žiaci integrovaní v bežných kolektívoch nie sú schopní systematicky plniť požiadavky štandardnej výučby v prostredí bežnej školskej triedy.

Práve preto sme sa pri vypracovaní ŠkVP, učebných osnov a stanovení špecifík edukačného procesu našej školy rozhodli o zavedenie:

 • vzdelávania v menších triednych kolektívoch, v ktorých má učiteľ priestor venovať sa žiakom individuálne, čo vedie ku kvalitnejším výkonom žiakov,
 • diferencovanie vyučovania s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení aj v správaní, ktoré u žiakov budujú pocit jedinečnosti každého z nich, ale zároveň pochopenia iných,
 • vyučovania bez strachu a stresu, v priateľskej partnerskej atmosfére, v ktorej žiaci zažívajú pocit úspechu,
 • výchovy modernými prístupmi (programy na rozvoj sociálnych zručností, komunikácie, riešenia konfliktov, asertivity, tolerancie a boja proti násiliu a drogám, k manželstvu a rodičovstvu), ktoré rozvíjajú schopnosti, zručnosti a vedomosti žiakov viac motivujúcimi spôsobmi, ako klasické vyučovanie,
 • každodennej individuálnej práce školských psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa so skupinami žiakov aj jednotlivcami,
 • novej formy spolupráce školy a rodiny s aktívnou participáciou rodičov na výučbe,
 • kladenia dôrazu na psychické zdravie a zdravý osobnostný rozvoj žiakov, najmä na ich sociálno-emocionálny vývin,
 • sprostredkovania základného učiva s prihliadnutím na zdravotný a psychický stav žiaka, ktoré je kedykoľvek možné rozvinúť a doplniť podľa potrieb, schopností a zručností žiaka
 • relaxu počas vyučovacieho procesu vzhľadom na poruchy pozornosti a straty koncentrácie dieťaťa.

V rámci vyučovania realizujeme:

 • výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov s názvom DRUHÝ KROK. Program je zameraný na sociálno-emocionálny a morálny vývin detí proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.
 • preventívny program profesionálnej orientácie žiakov s názvom PROFTEENS. Rozvíjame potrebné schopnosti a zručnosti žiaka na základe jeho zistených predpokladov a rezerv, ako aj poskytujeme poradenstvo pri výbere konkrétnej strednej školy, študijného odboru a profesie.
 • snažíme sa, aby žiaci dennodene využívali svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, čo pokladáme za potrebné v ich budúcom kariérnom raste.
 • využívame projektovú metódu, tzn. žiaci individuálne alebo spoločne v malých tímoch spracovávajú istú tému, prezentujú ju a následne o nej diskutujú so spolužiakmi. Táto vyučovacia metóda zaisťuje elimináciu stresu z memorovania, rozvoj sebaprezentačných schopností, tímovej spolupráce a kooperácie, ako aj samostatného myslenia a kreativity.