Školskí psychológovia

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.Mgr. Marína Volchková 

Školský psychológ v  Paneurópskej súkromnej základnej škole je samostatný odborný zamestnanec so zameraním na psychologickú starostlivosť (prevenciu, intervenciu, diagnostiku), poradenstvo, pomoc i vzdelávanie pre žiakov so ŠVVP  najmä v týchto oblastiach:

Narušená komunikačná schopnosť –  narušený vývin reči, dyslália, zajakavosť, mutizmus.
Poruchy učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia.
Poruchy správania
 – ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD – porucha  pozornosti  bez hyperaktivity.
Mentálne poruchy – ľahká mentálna retardácia.
Pervazívne vývinové poruchy – autizmus, Aspergerov syndróm.
Žiak vyžadujúci pre vážny zdravotný stav – výučbu a skúšanie v domácom prostredí.
Emocionálne a psychosociálne poruchy a ďalšie zdravotné znevýhodnenia.

Odborná činnosť školského psychológa v základnej škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

Práca so žiakmi:

 • individuálne a skupinové poradenstvo,
 • orientačné  diagnostické vyšetrenia detí,
 • prevencia – „Druhý krok“ (výchovno-preventívny program na rozvoj sociálno-emocionálnych zručností detí a proti násiliu v školách), intervencia.

Spolupráca s učiteľmi:

 • individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o vzdelávaní konkrétneho žiaka,
 • spolupráca so špeciálnym pedagógom pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu žiaka so ŠVVP
 • osobné odborné konzultácie s učiteľmi, poradenstvo učiteľom.

Spolupráca s rodičmi:

 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom, zákonným zástupcom žiaka,
 • prednášky pre rodičov,
 • spolupráca s rodinou žiaka.

Spolupráca s ostatnými odborníkmi, či inštitúciami:

 • neurológom,
 • pediatrom,
 • pedopsychiatrom,
 • klinickým psychológom,
 • poradenským psychológom,
 • logopédom,
 • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPa P),
 • Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (CŠPP),
 • Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP),
 • Autistickým centrom Andreas,
 • a ďalšími odborníkmi a inštitúciami.