Školskí psychológovia

Bc. Dávid Chmelár
0.A

Mgr. Veronika Thurzóová

1.A

Mgr. Silvia Sodomová

2.A

Mgr. Lívia Pavlíková

2.B

Mgr. Kristína Járosiová

3.A

Mgr. Marianna Jesenská

3.B

Mgr. Boris Jakubík

4.A 

Prof. Eva Gajdošová, PhD.

5.A a 6.A

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

7.A a 8.A


_____________________________

Školský psychológ v  Paneurópskej súkromnej základnej škole je samostatný odborný zamestnanec so zameraním na psychologickú starostlivosť (prevenciu, intervenciu, diagnostiku), poradenstvo, pomoc i vzdelávanie pre žiakov so ŠVVP  najmä v týchto oblastiach:

Narušená komunikačná schopnosť –  narušený vývin reči, dyslália, zajakavosť, mutizmus.
Poruchy učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia.
Poruchy správania
 – ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD – porucha  pozornosti  bez hyperaktivity.
Mentálne poruchy – ľahká mentálna retardácia.
Pervazívne vývinové poruchy – autizmus, Aspergerov syndróm.
Žiak vyžadujúci pre vážny zdravotný stav – výučbu a skúšanie v domácom prostredí.
Emocionálne a psychosociálne poruchy a ďalšie zdravotné znevýhodnenia.
_____________________________

Odborná činnosť školského psychológa v základnej škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

Práca so žiakmi:

 • individuálne a skupinové poradenstvo,
 • orientačné  diagnostické vyšetrenia detí,
 • prevencia – „Druhý krok“ (výchovno-preventívny program na rozvoj sociálno-emocionálnych zručností detí a proti násiliu v školách), intervencia.

Spolupráca s učiteľmi:

 • individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o vzdelávaní konkrétneho žiaka,
 • spolupráca so špeciálnym pedagógom pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu žiaka so ŠVVP
 • osobné odborné konzultácie s učiteľmi, poradenstvo učiteľom.

Spolupráca s rodičmi:

 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom, zákonným zástupcom žiaka,
 • prednášky pre rodičov,
 • spolupráca s rodinou žiaka.

Spolupráca s ostatnými odborníkmi, či inštitúciami:

 • neurológom,
 • pediatrom,
 • pedopsychiatrom,
 • klinickým psychológom,
 • poradenským psychológom,
 • logopédom,
 • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPa P),
 • Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (CŠPP),
 • Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP),
 • Autistickým centrom Andreas,
 • a ďalšími odborníkmi a inštitúciami.