Základné info

Paneurópska súkromná základná škola bola zaradená do siete súkromných základných škôl v SR dňa 1.9.1998 listom č.6225/97-151 Ministerstva školstva Slovenskej republiky v zmysle zákona č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 524/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ a vedy SR č.280/1994 Z. z. o súkromných školách (IČO 31789188). Predtým v šk. roku 1992/1993 fungovala ako pedagogicko-psychologický experiment Katedry psychológie FiF UK v Bratislave v rámci štátnej ZŠ Palisády v spolupráci s IUVENTOU, Domom detí a mládeže. Následne v šk. roku 1993/1994 až 1997/1998 boli vytvorené dve dislokované triedy 9. ročníka Súkromnej ZŠ Senec. Neskôr od šk. roku 1998/1999 bola schválená MŠ SR ako samostatná Súkromná základná škola (II. stupeň) a zaradená do siete základných škôl v SR. Od šk. r. 2003/2004 bola škole rozšírená licencia na 0. až 9. ročník.

Súčasný zriaďovateľ školy: PhDr. Veronika Bisaki, MBA. Bajzova 10, 821 08 Bratislava

Zameranie školy a jej organizácia

Paneurópska súkromná základná škola je škola s inkluzívnym vzdelávaním v experimente Ministerstva školstva SR, vychádzajúca z humanistickej koncepcie C. Rogersa, pozitívnej psychológie M. Seligmana a tvorivo-humanistickej výchovy psychológa M. Zelinu. Je školou, ktorej primárnym cieľom je v procese edukácie rozvíjať osobnosť žiakov, jeho potenciality a silné stránky. Škola sa taktiež snaží zabezpečiť kvalitnú edukáciu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, z dôrazom na špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy pozornosti a hyperaktivity (syndróm ADHD a ADD) v období pubescencie a zabezpečovať ich duševné zdravie. Eminentný dôraz sa kladie na rozvíjanie životných zručností žiakov, najmä ich sociálnej komunikácie, kooperácie s inými ľuďmi, na rozvíjanie zdravého sebavedomia a sebaistoty a na rozvíjanie ich mravného vedomia, charakteru, hodnôt, pozitívnych postojov k sebe a k svetu okolo seba. Škola je inštitúciou otvorenou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti, ktorá pomáha rozvíjať vlastnú osobnosť žiakov. Nakoľko si Súkromná základná škola kladie za cieľ nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, jej ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností žiakov, ich sociálno – emocionálnej zrelosti, postojov, hodnôt, ašpirácií, motivácie a podpore mentálneho rozvoja žiakov a učiteľov, k sústavnému zdokonaľovaniu sa, sebaregulácie, ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť.

Primárne poslanie školy

Súkromná ZŠ sa nachádza v príjemnej oblasti hlavného mesta Bratislava, na ulici Sklenárova 1, kde je obklopená zeleňou, detskými ihriskami, ako aj inými školskými zariadeniami. Je výborne dostupná mestskou aj medzimestskou dopravou. Hlavné mesto, ako aj mestská časť Ružinov, majú dlhú históriu plnú rôznych historických i diplomatických činov, nachádzajú sa tu letohrádky uhorskej šľachty, ako aj skvelé podmienky na prechádzky a športové či kultúrne vyžitie (Apollo business center, hokejová hala Ondreja Nepelu a i.). Naša škola svojím vzdelávacím programom pripravuje žiakov na úspešné absolvovanie vyšších úrovní štúdia na druhom stupni základnej školy, ako aj na následný plynulý prechod na stredoškolské štúdium.

Do zamerania školy pre 1. stupeň ZŠ sa požiadavky ISCED1 transformujú nasledovne:

 • výučba 1. cudzieho jazyka podľa záujmu žiakov od 1. ročníka formou 2 vyučovacích hodín za týždeň na základe ŠkVP a zároveň osvojovanie si cudzieho jazyka voľno-časovým krúžkom,
 • realizovanie digitálnej gramotnosti prostredníctvom informatickej výchovy v 2. ročníku,
 • rozvíjanie komunikačných jazykových schopností a čitateľskej gramotnosti,
 • posilňovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti,
 • poskytovanie záujmových aktivít podľa záujmu žiakov a rodičov
 • rozvíjanie kultúrnej gramotnosti využívaním návštev divadla, kina, výchovných koncertov, galérií, múzeí a iných inštitúcií, ktoré prispievajú ku kultúrnej gramotnosti,
 • poskytovanie základov dopravnej výchovy (detské dopravné ihrisko),
 • rozvíjanie praktických zručností a schopností,
 • formovanie zdravej sebadôvery, sebavedomia, sebahodnotenia, empatie, tolerancie voči odlišnostiam a schopnosti pracovať v kolektíve,
 • upevňovanie samoobslužných činností pri stolovaní v školskej jedálni.

Do zamerania školy pre 2. stupeň ZŠ sa požiadavky ISCED2 transformujú nasledovne:

 • k výučbe 1. cudzieho jazyka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne pribúda od 7. ročníka aj 2. cudzí jazyk v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne,
 • rozvíjanie komunikačných jazykových zručností žiakov v materinskom a dvoch cudzích jazykoch,
 • realizovaná priebežne a kontinuálne výučba finančnej gramotnosti, digitálnej gramotnosti aj čitateľskej gramotnosti,
 • priebežne realizované prednášky a besedy s odborníkmi v rámci prierezových tematík Výchova k ľudským právam, Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu a i.,
 • realizácia voľnočasových záujmových útvarov, napr. Príprava na Monitor z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v 5., 8. a 9. ročníku,
 • rozvíjanie kultúrnej gramotnosti využívaním návštev divadla, kina, múzeí, galérií a mnohých iných inštitúcií,
 • tvorba a poskytovanie priestoru na rozvíjanie praktických zručností a schopností žiakov v rámci prípravy na strednú školu, ako aj do bežného života,
 • formovanie zdravej sebadôvery, sebavedomia, sebahodnotenia, empatie, tolerancie voči odlišnostiam a schopnosti pracovať v kolektíve.

Etapy fungovania Súkromnej základnej školy

 • v šk. roku 1992/1993 fungovala ako pedagogicko-psychologický experiment Katedry psychológie FiF UK v Bratislave v rámci štátnej ZŠ Palisády v spolupráci s IUVENTOU, Domom detí a mládeže
 • v šk. roku 1993/1994 až 1997/1998 boli vytvorené dve dislokované triedy 9. ročníka Súkromnej ZŠ Senec
 • od šk. roku 1998/1999 schválená MŠ SR ako samostatná Súkromná základná škola (II. stupeň) a zaradená do siete základných škôl v SR
 • od šk. r. 2003/2004 rozšírená licencia na 0. až 9. ročník

Uplatňované učebné plány a špecifiká edukačného procesu

Škola vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje legislatívne normy a pedagogické dokumenty schválené MŠ SR , vychádza z učebných osnov /UO/ a učebných plánov /UP/ pre ZŠ, UP, variant 1, pri hodnotení žiakov sa riadi aj podľa Metodického pokynu 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, Metodickým pokynom pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia. Na základe skúseností pedagógov a odborných zamestnancov vieme, že edukácie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia s ADD a ADHD je veľmi neúspešné zaradiť do bežného triedneho kolektívu, pretože nie sú schopné systematicky plniť požiadavky štandardnej výučby a práve preto sme sa vo vypracovaní ŠkVP, učebných osnov a stanovení špecifík edukačného procesu rozhodli o zavedenie:

 • vzdelávania v menších triednych kolektívoch,
 • diferencovania vyučovania s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení aj v správaní,
 • vyučovania bez strachu a stresu, v priateľskej partnerskej atmosfére,
 • výchovy modernými prístupmi (programy na rozvoj sociálnych zručností, komunikácie, riešenia konfliktov, asertivity, tolerancie a boja proti násiliu a drogám, k manželstvu a rodičovstvu),
 • každodennej individuálnej práce školských psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa so skupinami žiakov aj jednotlivcami,
 • novej formy spolupráce školy a rodiny s aktívnou participáciou rodičov na výučbe,
 • dôrazu na psychické zdravie a zdravý rozvoj osobnosti žiakov, najmä ich sociálno-emocionálny vývin,
 • sprostredkovania len základného učiva s prihliadnutím na zdravotný a psychický stav žiaka,
 • relaxu počas vyučovacieho procesu vzhľadom na poruchy pozornosti a straty koncentrácie dieťaťa.

Ďalšie informácie:
Koncepcia Paneurópskej súkromnej základnej školy
Vízia Paneurópskej súkromnej základnej školy
Princípy Paneurópskej súkromnej základnej školy