Integrácia

Školská integrácia      

Školská integrácia je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadeniach určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (§ 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Začlenení žiaci sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu, s ktorým učitelia pracujú počas celého školského roku, ktorý je aktualizovaný a dopĺňaný na základe praktických skúseností a je prínosom pre všetkých účastníkov integrácie. Zostavenie IVVP je tímová práca, plán by mal byť prehľadný, zrozumiteľný, obsahovať konkrétne údaje a odporúčania a má stanovovať dosiahnuteľné ciele. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie integrovaného žiaka.

V prípade záujmu o integráciu Vášho dieťaťa je potrebné absolvovať špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenia, resp. iné odporúčané odborné vyšetrenia. Následne požiadať školu o zaradenie žiaka do integrácie a predložiť výsledné správy z centier výchovného poradenstva a prevencie, ktoré nájdete v uvedenom zozname nižšie.

Zoznam školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie


Materiálno-technické podmienky

Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, učebníc a špeciálne upravených učebných textov. Odporúčanie na využívanie uvedených pomôcok vydáva špeciálny pedagóg a psychológ po diagnostike žiaka.


Personálne podmienky

Pri personálnom zabezpečovaní edukácie žiakov so ŠVVP treba prihliadať na druh a  stupeň postihnutia, znevýhodnenia integrovaných žiakov. Učiteľom, prípadne iným pedagogickým zamestnancom pri výchovno-vzdelávacom procese pomáhajú:

 • asistent učiteľa
 • školský psychológ
 • špeciálny pedagóg

Naša školská legislatíva uvádza nasledovné postihnutia a znevýhodnenia (zákon č. 245/2008 Z. z.):

 • žiak so špecifickou vývinovou poruchou učenia,
 • žiak s poruchou správania a pozornosti (ADHD, ADD),
 • žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • žiak so zrakovým postihnutím,
 • žiak so sluchovým postihnutím,
 • žiak s telesným postihnutím,
 • žiak s mentálnym postihnutím,
 • viacnásobné postihnutie,
 • pervazívne vývinové poruchy,
 • ťažké zdravotné postihnutie bez MR,
 • stredný stupeň ZP s iným ZZ,
 • mentálne postihnutie – A variant,
 • stredné a ťažké formy porúch správania a pozornosti
 • iné (neuvedené v predošlých bodoch)

V praxi sa môžeme stretnúť aj so žiakmi, ktorí majú viacnásobné postihnutie, t. j. kombináciu viacerých druhov zdravotného postihnutia a znevýhodnenia.