Asistenti učiteľa

Mgr. Boris Jakubík

Mgr. Martina Sedláková

Mgr. Martin Haraslín

Mgr. Viktória Kossárová

Mgr. Marianna Jesenská

Mgr. Lívia Pavlíková

Mgr. Bibiana Damergi

Mgr. Veronika Thurzóová

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

Mgr. Kristína Járosiová

Bc. Dávid Chmelár

Bc. Erika Nemcová

Marek Alker

 

Simona Zvonárová

 

Mgr. Barbora Klimeková

___________________________________

Asistent učiteľa:

  • je súčasťou pedagogického tímu na škole,
  • pracuje so žiakmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v triede, pričom rešpektuje potreby daného žiaka vzhľadom na jeho aktuálny stav,
  • vytvára podmienky, ktoré podporujú jeho integráciu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj v rácmi školského kolektívu,
  • motivuje, podporuje, vedie žiaka k samostatnosti, k spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými žiakmi v rámci triedy ako aj mimo nej,
  • v prípade potreby ho sprevádza na školských akciách,
  • spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiaka.