Asistenti učiteľa

Mgr. Marína Volchková 
Bc. Kristína HudžíkováBc. Simona Kurucová
Bc. Tadeáš NovákMgr. Mária Eva Samcová
Karolína HudžíkováPavol Putera

Asistent učiteľa:

  • je súčasťou pedagogického tímu na škole,
  • pracuje so žiakmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v triede, pričom rešpektuje potreby daného žiaka vzhľadom na jeho aktuálny stav,
  • vytvára podmienky, ktoré podporujú jeho integráciu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj vrámci školského kolektívu,
  • motivuje, podporuje, vedie žiaka k samostatnosti, k spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými žiakmi v rámci triedy ako aj mimo nej,
  • v prípade potreby ho sprevádza na školských akciách,
  • spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiaka.