Asistenti učiteľa

Mgr. Marína Volchkova

Petra Treščanská

Mgr. Martin Haraslin

Marek Alker

Bc. Dávid Chmelár

Mgr. Diana Jansová

 

 

___________________________________

Asistent učiteľa:

  • je súčasťou pedagogického tímu na škole,
  • pracuje so žiakmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v triede, pričom rešpektuje potreby daného žiaka vzhľadom na jeho aktuálny stav,
  • vytvára podmienky, ktoré podporujú jeho integráciu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj v rácmi školského kolektívu,
  • motivuje, podporuje, vedie žiaka k samostatnosti, k spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými žiakmi v rámci triedy ako aj mimo nej,
  • v prípade potreby ho sprevádza na školských akciách,
  • spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiaka.