Asistenti učiteľa

Mgr. Boris Jakubík

Mgr. Martina Ploczeková

Mgr. Martin Haraslin

Mgr. Viktória Kossárová

Mgr. Veronika Klosková

Mgr. Lívia Pavlíková

Simona Zvonárová

Bc. Dávid Chmelár

Mgr. Diana Jansová

Marek Alker

 

Petra Treščanská

Marína Volchkova

Eva Figeľová

 

 

 
___________________________________

Asistent učiteľa:

  • je súčasťou pedagogického tímu na škole,
  • pracuje so žiakmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v triede, pričom rešpektuje potreby daného žiaka vzhľadom na jeho aktuálny stav,
  • vytvára podmienky, ktoré podporujú jeho integráciu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj v rácmi školského kolektívu,
  • motivuje, podporuje, vedie žiaka k samostatnosti, k spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými žiakmi v rámci triedy ako aj mimo nej,
  • v prípade potreby ho sprevádza na školských akciách,
  • spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiaka.