Špeciálny pedagóg

 

 

Mgr. Katarína Hauková

 

 

Mgr. Monika RovňákováŠkolský špeciálny pedagóg v Paneurópskej súkromnej základnej škole je samostatný odborný zamestnanec so zameraním na špeciálno-pedagogickú starostlivosť (diagnostika, prognostika, intervencia), poradenstvo, pomoc i vzdelávanie pre žiakov  so ŠVVP  najmä v týchto oblastiach:

Narušená komunikačná schopnosť –  narušený vývin reči, dyslália, zajakavosť, mutizmus….

Poruchy učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkulia . .

Poruchy správania – ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD – porucha  pozornosti  bez hyperaktivity…

Mentálne poruchy – ľahká mentálna retardácia, autizmus. . .

Žiak vyžadujúci pre vážny zdravotný stav – výučbu a skúšanie v domácom prostredí.

Emocionálne a  psychosociálne  poruchy a ďalšie zdravotné znevýhodnenia.


Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

Práca so žiakmi

 • individuálna špeciálno-pedagogická intervencia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese, korekciu, či kompenzáciu poruchy,
 • diagnostické sledovania  žiakov  s problémami v učení a v správaní,
 • orientačné  špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a rodičov,
 • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom,
 • komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o žiakov – diagnostika, prognostika, intervencia, poradenstvo,
 • intenzívna individuálna logopedická starostlivosť so zameraním na rozvoj komunikačných zručností.

Spolupráca s učiteľmi

 • individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o vzdelávaní konkrétneho žiaka so SVVP o úpravách učebných osnov konkrétneho predmetu, metodické pokyny a usmernenia učiteľom,
 • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,
 • spolupráca so školským psychológom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiakmi,
 • osobné odborné konzultácie s učiteľmi, poradenstvo učiteľom.

Spolupráca s rodičmi

 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom individuálne začleneného žiaka,
 • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami – poradenské zariadenia

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje (osobná návšteva, telefonický kontakt, písomný kontakt, mesačné porady, konzultácia s odborným zamestnancom „poradne“) s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), ďalej konkrétny prípad konzultuje aj s odborným lekárom – detským psychiatrom, detským neurológom, klinickým logopédom a spolupracuje aj s ďalšími poradenskými a špecializovanými zariadeniami.