Jazyková družina

  Mgr. Zuzana Džongová
Vyučujúca španielskeho jazyka
 Mgr. Michal Amzalag
Vyučujúci anglického jazyka

Charakteristika záujmového krúžku
Jazyková družina sa zameriava na rozvoj komunikačných zručností žiakov základnej školy v cudzom jazyku. Okrem prehlbovania a skvalitňovania vedomostí a zručností z cudzieho jazyka je krúžok vedený hravou formou a sústreďuje sa na pomoc žiakom s preklenutím problémových oblastí učiva a prehĺbením nielen vedomostí, ako napríklad slovnej zásoby, ale zároveň postupným odstraňovaním neistoty vo využívaní cudzieho jazyka. Záujmový krúžok sa snaží pomáhať žiakom osvojovať si nielen učivo, ale hravými metódami a formami vyučovania v nich budovať záujem o cudzí jazyk, no nezanedbateľnou je i emocionálna stránka záujmového krúžku, ktorého snahou je vytváranie kladného vzťahu k cudziemu jazyku, kultúre jeho krajiny a i. Hodiny záujmového krúžku sú vedené hravou formou, ktorá je pre žiakov nenásilnou pomôckou vedúcou k prehlbovaniu nielen vedomostí, ale zároveň aj k získaniu sebavedomia v rámci postupného štúdia cudzieho jazyka. Žiaci sa učia vyjadrovať v krátkych a jednoduchých vetách, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, zablahoželať blízkym osobám, osvojujú si vedomosti o druhoch sviatkov anglicky hovoriacich krajín a i.

Základné informácie

Jazyková družina je popoludňajšia aktivita, ktorú si môžu rodičia vybrať ako rozšírenie vyučovania angličtiny a španielčiny pre svoje deti. Tento krúžok je zameraný hlavne na rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností detí formou didaktických hier, básničiek či pesničiek. Obsah krúžok priamo nadväzuje na vyučovanie anglického jazyka v týždennom rozvrhu žiakov. Týmto spôsobom si žiaci môžu lepšie utvrdiť či zapamätať novo získané informácie. Opakovanie formou hry je tým najlepším spôsobom výučby pre deti.

Termín

Anglický jazyk
Pondelok/Streda/Piatok
0. – 2. ročník – 13:00 – 14:00
3. – 9. ročník – 14:00 – 15:00

Španielsky jazyk
Utorok/Štvrtok
0. – 2. ročník – 13:00 – 14:00
3. – 9. ročník – 14:00 – 15:00