Naše ciele

Komunikácia

 • partnerské a priateľské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, školským psychológom, rodičmi, učiteľmi a žiakmi
 • v predmete Etická výchova, Dramatická výchova, Rétorika a Psychológia rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, ich emocionálnej inteligencie, schopnosti pracovať v tímoch, demokraticky manažovať aktivity v skupinách
 • výchova žiakov k demokracii, tolerancii, a k ďalším dôležitým hodnotám nevyhnutných pre demokratickú spoločnosť, v ktorej budú žiť a pracovať
 • vzájomná spolupráca učiteľov, školského psychológa a výchovného poradcu pri rozvíjaní osobností žiakov a ich kompetencií

Kooperácia

 • nové formy kooperácie školy a rodičov
 • pravidelné stretávanie sa rodičov s triednymi učiteľmi a školskými psychológmi
 • pravidelné informovanie rodičov o výsledkoch žiakov – o ich úspechoch, ale aj rezervách v rozvoji osobnosti
 • aktívne zapojenie rodičov do diania školy, účasť rodičov na výučbe

Kompetencia

 • vzdelávanie žiakov podľa učebných plánov a osnov stanovených MŠ SR
 • dôraz na dobrú prípravu žiakov na prijímacie pohovory na stredné školy
 • vytvorenie nestresového prostredia, pokojnej pracovnej atmosféry
 • nové tematické celky v rámci predmetov sú zamerané na:
  – dramatickú výchovu a rétoriku
  – výchovu k manželstvu a rodičovstvu
  – protidrogovú výchovu
  – adekvátnu voľbu strednej školy a budúceho povolania
  – rozvoj personálnej inteligencie
  – cudzie jazyky a rozvoj komunikácie v cudzom jazyku
  – psychológiu
  – počítače, počítačovú grafiku, prácu s internetom

Kreativita

 • rozvoj tvorivosti a tvorivého myslenia žiakov v rámci všetkých predmetov, ich nadania, talentu, hľadanie ich potenciálu

Kariéra

 • postupná príprava na správne rozhodovanie o svojej budúcej profesijnej kariére, príprava na výber strednej školy, študijného odboru a profesie