Experimentálne overovanie

Názov Projektu
Dopad inkluzívnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov.

Garant experimentálneho overovania
Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová 13, Banská Bystrica

Realizátor
Súkromná základná škola, Sklenárova1, Bratislava 821 09

Cieľ overovania
Predmetom overovania je model inkluzívnej školy – inkluzívnej edukácie, vychádzajúc z modelu mentálneho zdravia M. Furlonga z Californskej univerzity. Cieľom experimentu je zistiť vplyv inkluzívnej základnej školy a inkluzívneho vzdelávania na úroveň mentálneho zdravia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov. Zároveň vypracovať všeobecný model inkluzívnej edukácie na školách.

Časový harmonogram
Termín schválenia: 17.06.2016
Termín účinnosti: 01.09.2016
Predpokladaný termín ukončenia: 31.08.2025