Experimentálne overovanie

Názov Projektu
Dopad inkluzívnej základnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov

Garant experimentálneho overovania
Doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

Osoba zodpovedná za experimentálne overovanie
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Cieľ overovania
Primárnym cieľom projektu experimentálneho overovania je zistiť vplyv inkluzívnej základnej školy a inkluzívneho vzdelávania na úroveň mentálneho zdravia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj intaktných žiakov. Výsledky overovania budú poskytnuté expertom, ktorí majú úlohu vypracovať všeobecný model inkluzívnej edukácie v rôznych typoch škôl na Slovensku.

Časový harmonogram
Experiment prebieha od 1.9.2016 do 30.6.2019.

Bližšie informácie o experimentálnom overovaní nájdete tu.

Výsledky experimentálneho overovania