Logopedická terapia

Mgr. Kristína Prosuchová

Paneurópska súkromná základná škola zabezpečuje logopedickú terapiu vďaka vlastným odborníkom – terapeutom, ktorí sú súčasťou tímu zamestnancov, spolupracujú s vyučujúcimi a psychológmi. V priestoroch školy máme zriadenú logopedickú miestnosť s potrebným vybavením a pomôckami.
Terapie realizujeme v popoludňajších hodinách, sú je šité na mieru podľa individuálnych potrieb dieťaťa.

U detí so špecifickými poruchami učenia rozvíjame: porozumenie reči, porozumenie čítanému textu, fonematické uvedomovanie, písanie.
U detí s dysláliou, teda s poruchou výslovnosti rozvíjame dýchanie, oromotorické schopnosti a terapia je zameraná primárne na artikuláciu.
Detičky, ktoré hovoria málo, alebo vôbec stimulujeme formou ranej intervencie a učíme základnú slovnú zásobu a tiež zapájame gestá.
V prípade potreby zapájame aj alternatívnu komunikáciu pomocou obrázkov, aby sme tak zabezpečili čo najväčšiu zrozumiteľnosť reči dieťaťa s jeho okolím.
U všetkých detí sa pracuje na komplexnom rozvíjaní jazykových schopností, teda nielen na výslovnosti. Rozvíjame porozumenie, gramatiku, tvorbu viet, komunikačné zručnosti.

Logopedická terapia

  • trvá 30 minút,
  • je zameraná individuálne podľa potrieb dieťaťa ako rozvoj oromotoriky,  nácvik správneho dýchania, logopedická intervencia, prevencia a odstraňovanie artikulačných nedostatkov a chýb, odstraňovanie
    porúch učenia, rozvoj komunikačných zručností atď.
  • počas terapie sa pracuje so slovom vo všetkých podobách,
    v hovorenej, v písanej a aj čítanej forme.
  • využívajú sa aj rôzne metodické materiály ako knihy, pracovné listy a technické pomôcky.