Výchovný poradca


Mgr. Kristína Prosuchová

Výchovná poradkyňa

Úlohy výchovného poradcu vyplývajú priamo z filozofie Súkromnej základnej školy, ktorá sa zakladá na humanistickej filozofii a myšlienke pomoci každému dieťaťu, bez rozdielu, v snahe o rozvinutie všetkých jeho silných i slabých stránok. Medzi základné ciele výchovného poradcu patrí:

 • vychovávať k mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu, pozitívnemu postoju k zdraviu a neohrozujúcemu  životnému štýlu,
 • zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,
 • realizovať princíp včasnej prevencie a eliminácie záškoláctva, kriminality s priebežným monitorovaním zmien v správaní žiakov,
 • riešiť prípady rizikového správania žiakov aj v spolupráci s ostatnými príslušnými inštitúciami,
 • informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy,
 • zvyšovať pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov,
 • zvyšovať úroveň právneho povedomia a informovanosti u žiakov poskytovaním aktuálnych informácií žiakom, rodičom, ale aj usmerňovaním triednych učiteliek a vychovávateliek  v oblasti aspektov normálneho a patologického správania,
 • učiť žiakov vyhľadať odbornú pomoc a komunikovať so špecializovanými službami v prípade potreby – linky dôvery, krízové centrá…,
 • vo vyučovacom procese uplatňovať princípy humanizácie, vytvárať zdravú klímu medzi žiakmi, viesť ich k harmonickým medziľudským vzťahom pre život, viesť ich k tendencii odolávať a minimalizovať škodlivé tlaky rovesníkov,
 • v prípade oprávneného podozrenia na porušovanie zdravého osobnostného vývinu, prípadne zneužívania žiakov, bezodkladne sa zabezpečí ich aktívna ochrana,
 • v prípadoch podozrenia z ohrozovania mravného vývinu žiakov bezodkladné riešenie vzniknutého problému s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom,
 • výchovná poradkyňa registruje priebežne záškoláctvo, úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi s cieľom včasného zistenia záškoláctva, po zistení záškoláctva nadviaže kontakt s rodičmi, v spolupráci so školskou psychologičkou vynaložia maximálne úsilie presvedčiť žiaka, aby svoju dochádzku do školy zmenil.