Dopad inkluzívnej základnej školy – experiment

Výsledky experimentálneho overovania schváleného MŠVVŠ SR v SZŠ v r.2016 – 2021 s názvom „Dopad inkluzívnej základnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov“.

Viac informácií nájdete v pripojenom dokumente.