Pomôcky na školský rok 2023/2024

Zápis do úvodného ročníka

Milí rodičia, spúšťame zápis do Úvodného ročníka na školský rok 2023/2024. Viac o úvodnom ročníku sa dočítate TU. Zápis bude prebiehať online formou počas mesiacov júl a august. Stačí, ak nám na email szs@paneuroszs.sk zašlete:

Vyjadrenie Centra poradenstva a prevencie (v prípade, ak odporúčaním nedisponujete, môžeme za Vás kontaktovať CPP (www.scpp.sk), s ktorým spolupracujeme).

V prípade, ak by ste ešte mali doplňujúce otázky, pokojne nás kontaktujte.

Zápis do prvého ročníka na rok 2023/2024

Milí rodičia,

spúšťame zápis žiakov na školský rok 2023/2024. Nie je nič jednoduchšie. Stačí, ak nám na email szs@paneuroszs.sk zašlete Prihlášku spolu s vyplneným Dotazníkom a Žiadosťou o prijatie, my Vás už budeme kontaktovať. Žiakov prijímame do naplnenia kapacity, preto ak ste pre nás rozhodnutí neváhajte sa s nami spojiť. V prípade, ak by ste ešte mali otázky resp. by ste sa chceli prísť pozrieť osobne, dohodneme si s Vami individuálne stretnutie podľa Vašich časových možností. 🙂

Preventívny program DRUHÝ KROK pre II. stupeň ZŠ

Preventívny program DRUHÝ KROK pre II. stupeň ZŠ, predovšetkým pre 5.- 6.ročník, modifikovane pre 7.-8.ročník,  je prvý krát na Slovensku a to  v našej Súkromnej základnej škole. Už od prvého dňa školského roku 2022/2023 sa program začal využívať v rámci Etickej výchove na 2. stupni ZŠ. Licenciu pre program na Slovensku a pre tréning učiteľov v programe dostalo naše občianske združenie PROFKREATIS plus, ktoré však plánuje program posunúť aj na iné základné školy, ktoré o program prejavili záujem.

DRUHÝ KROK je univerzálnym preventívnym programom  autorskej medzinárodnej organizácie Committee for Children so sídlom v Seattle, USA zameraným na redukovanie agresie a šikanovania rozvíjaním adekvátnych sociálnych a emocionálnych kompetencií žiakov počas celej povinnej školskej dochádzky (1. – 9. ročník ZŠ). Program rozvíja najmä také zručnosti, ktoré sú pre zdravý sociálny a emocionálny vývin detí skutočne podstatné, jedná sa o rozvoj empatie, lepšiu kontrolu impulzívnosti a riešenia problémov  a regulovanie hnevu, zlosti, agresie. Mnoho stretnutí/vyučovacích hodín v programe je založených na príbehoch, na ktorých sa demonštruje dôležitá sociálna zručnosť pre každodenný život dieťaťa. Takýto spôsob práce s deťmi umožňuje debatovať s deťmi o citoch a prežívaní a poskytuje im návod ako porozumieť a používať vhodné sociálne zručnosti v ich bežnom živote. Vlastne pomocou vhodne vybraných príbehov sa deti učia novým kognitívnym, emocionálnym a sociálnym zručnostiam a morálne správnemu reagovaniu a konaniu.  Potvrdzuje sa totiž, že tí žiaci, ktorí majú výraznejšie nedostatky v rozvoji svojich sociálnych a emocionálnych kompetencií, majú častejšie problémy v učení a v správaní a neskôr aj problémy vo svojej profesijnej kariére.

SZŠ v medzinárodných projektoch