Zápis do predškolského a prvého ročníka na rok 2023/2024

Milí rodičia,

spúšťame zápis žiakov na školský rok 2023/2024. Nie je nič jednoduchšie. Stačí, ak nám na email szs@paneuroszs.sk zašlete Prihlášku spolu s vyplneným Dotazníkom a Žiadosťou o prijatie, my Vás už budeme kontaktovať. Žiakov prijímame do naplnenia kapacity, preto ak ste pre nás rozhodnutí neváhajte sa s nami spojiť. V prípade, ak by ste ešte mali otázky resp. by ste sa chceli prísť pozrieť osobne, dohodneme si s Vami individuálne stretnutie podľa Vašich časových možností. 🙂

2% daň

Milí rodičia, priatelia a priaznivci, nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie, radi by sme Vás touto cestou oslovili s možnosťou venovania 2% dane OZ PROFKREATIS, ktoré bolo dlhoročným zriaďovateľom Súkromnej základnej školy a naďalej s nami úzko spolupracuje. Vaše 2% budú použité na renováciu priestorov školy a zakúpenie materiálno-technického zabezpečenia do tried.

Údaje potrebné na poukázanie 2 %:
Obchodný názov: OZ PROFKREATIS
Sídlo: Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
IČO: 308 15 321
IBAN:  SK18 1100 0000 0026 2385 2508
Právna forma: Občianske združenie

Viac informácií nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme Vám!

Dni otvorených dverí 2022/2023

Milí rodičia,

pozývame Vás na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21.11. 2022 (pondelok), 19.12. 2022 (pondelok) a 23.01.2023 (pondelok) od 9:00 – 15:00 individuálnou formou. V prípade záujmu je nutné dohodnúť si konkrétny termín/čas stretnutia emailom na szs@paneuroszs.sk

Tešíme sa na Vás 🙂

Preventívny program DRUHÝ KROK pre II. stupeň ZŠ

Preventívny program DRUHÝ KROK pre II. stupeň ZŠ, predovšetkým pre 5.- 6.ročník, modifikovane pre 7.-8.ročník,  je prvý krát na Slovensku a to  v našej Súkromnej základnej škole. Už od prvého dňa školského roku 2022/2023 sa program začal využívať v rámci Etickej výchove na 2. stupni ZŠ. Licenciu pre program na Slovensku a pre tréning učiteľov v programe dostalo naše občianske združenie PROFKREATIS plus, ktoré však plánuje program posunúť aj na iné základné školy, ktoré o program prejavili záujem.

DRUHÝ KROK je univerzálnym preventívnym programom  autorskej medzinárodnej organizácie Committee for Children so sídlom v Seattle, USA zameraným na redukovanie agresie a šikanovania rozvíjaním adekvátnych sociálnych a emocionálnych kompetencií žiakov počas celej povinnej školskej dochádzky (1. – 9. ročník ZŠ). Program rozvíja najmä také zručnosti, ktoré sú pre zdravý sociálny a emocionálny vývin detí skutočne podstatné, jedná sa o rozvoj empatie, lepšiu kontrolu impulzívnosti a riešenia problémov  a regulovanie hnevu, zlosti, agresie. Mnoho stretnutí/vyučovacích hodín v programe je založených na príbehoch, na ktorých sa demonštruje dôležitá sociálna zručnosť pre každodenný život dieťaťa. Takýto spôsob práce s deťmi umožňuje debatovať s deťmi o citoch a prežívaní a poskytuje im návod ako porozumieť a používať vhodné sociálne zručnosti v ich bežnom živote. Vlastne pomocou vhodne vybraných príbehov sa deti učia novým kognitívnym, emocionálnym a sociálnym zručnostiam a morálne správnemu reagovaniu a konaniu.  Potvrdzuje sa totiž, že tí žiaci, ktorí majú výraznejšie nedostatky v rozvoji svojich sociálnych a emocionálnych kompetencií, majú častejšie problémy v učení a v správaní a neskôr aj problémy vo svojej profesijnej kariére.

SZŠ v medzinárodných projektoch

Dopad inkluzívnej základnej školy – experiment

Výsledky experimentálneho overovania schváleného MŠVVŠ SR v SZŠ v r.2016 – 2021 s názvom „Dopad inkluzívnej základnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov“.

Viac informácií nájdete v pripojenom dokumente.

Homeschooling – učenie z domu

Ponúkame Vám možnosť domáceho vzdelávania - homeschooling pre Vaše deti v prípade, že im zdravotný stav alebo iné dôvody nedovoľujú navštevovať bežnú základnú školu v prezenčnej forme. V prípade záujmu zabezpečíme prestup/nástup okamžite. Neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese: szs@paneuroszs.sk

Prestup počas školského roka

Milí rodičia,

ste nespokojní so súčasnou školou Vášho dieťaťa a máte záujem o zmenu? Ponúkame Vám možnosť prestupu počas celého školského roka. Stačí ak sa nám ozvete na email szs@paneuroszs.sk spolu s vyplnenou žiadosťou o prijatie a dotazníkom a zvyšnú komunikáciu s pôvodnou školou už za Vás zabezpečíme my. 

PRIJÍMAME ŽIAKOV CUDZINCOV ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

Čím sa líšime

 • malý kolektív žiakov
 • individuálny prístup učiteľov
 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • školského psychológa pre každú triedu
 • špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie
 • v rámci nadštandardných služieb asistenta učiteľa
 • logopedické služby
 • EEG biofeedback
 • pohybové, výtvarné a jazykové krúžky
 • relaxačnú miestnosť pre žiakov
 • nástup a prestup počas celého roka
 • skúšobný týždeň
V prípade prestupu do 0. až 9. ročníka škola umožňuje žiakom absolvovať 1 týždeň ako skúšobný týždeň, počas ktorého sa dieťa zoznámi s prostredím, spolužiakmi a pedagógmi. Na základe toho sa dieťa ale aj rodič rozhodnú, či im škola vyhovuje a či majú záujem o prestup.