Preventívny program DRUHÝ KROK pre II. stupeň ZŠ

Preventívny program DRUHÝ KROK pre II. stupeň ZŠ, predovšetkým pre 5.- 6.ročník, modifikovane pre 7.-8.ročník,  je prvý krát na Slovensku a to  v našej Súkromnej základnej škole. Už od prvého dňa školského roku 2022/2023 sa program začal využívať v rámci Etickej výchove na 2. stupni ZŠ. Licenciu pre program na Slovensku a pre tréning učiteľov v programe dostalo naše občianske združenie PROFKREATIS plus, ktoré však plánuje program posunúť aj na iné základné školy, ktoré o program prejavili záujem.

DRUHÝ KROK je univerzálnym preventívnym programom  autorskej medzinárodnej organizácie Committee for Children so sídlom v Seattle, USA zameraným na redukovanie agresie a šikanovania rozvíjaním adekvátnych sociálnych a emocionálnych kompetencií žiakov počas celej povinnej školskej dochádzky (1. – 9. ročník ZŠ). Program rozvíja najmä také zručnosti, ktoré sú pre zdravý sociálny a emocionálny vývin detí skutočne podstatné, jedná sa o rozvoj empatie, lepšiu kontrolu impulzívnosti a riešenia problémov  a regulovanie hnevu, zlosti, agresie. Mnoho stretnutí/vyučovacích hodín v programe je založených na príbehoch, na ktorých sa demonštruje dôležitá sociálna zručnosť pre každodenný život dieťaťa. Takýto spôsob práce s deťmi umožňuje debatovať s deťmi o citoch a prežívaní a poskytuje im návod ako porozumieť a používať vhodné sociálne zručnosti v ich bežnom živote. Vlastne pomocou vhodne vybraných príbehov sa deti učia novým kognitívnym, emocionálnym a sociálnym zručnostiam a morálne správnemu reagovaniu a konaniu.  Potvrdzuje sa totiž, že tí žiaci, ktorí majú výraznejšie nedostatky v rozvoji svojich sociálnych a emocionálnych kompetencií, majú častejšie problémy v učení a v správaní a neskôr aj problémy vo svojej profesijnej kariére.